7 Aralık 2020 Pazartesi

Vecize...


Hakikatin önündeki en büyük perde, insanoğlunun kendidir. Sucu başka tarafa atması da dekorudur, dekoru.Not:


15 Kasım 2020 Pazar

Vecize..

 Kimseye kendisini mahrum ettiği bir hikmeti veremezsin. Ferdin kendinden esirgediği hikmeti feriştahı gelse veremez. 

14 Kasım 2020 Cumartesi

En büyük hazinelerimiz zaaflarımızın ve kusurlarımızın altında gizlidir.

    


Doğru kararlar terakki ettirirken hatalı kararlar ise tekamül ettirir. İsabetli kararlar neşelere gebeyken; hatalı kararlar telafi fırsatı bahşeder ve telafi feraseti tetikler. Basiret öğrenerek terakkiye, feraset anlayarak tekamüle yoldur.


5 Ekim 2020 Pazartesi


Tuzdan daha zararlı nedir bilir misin insan gözüne?

Öfke...


KZ


3 Ekim 2020 Cumartesi

Vecize


 İnsan, kemâlatı nisbetinde görür ve sever.


KZ

Nazar kıl bize Yâ Habiballâh


Şirinlerde bulamadık cennât

Nebi agûşunda bulduk ferhât

Leyley-i Berât kavuştu necât

Cümleye temâm oldu şefaât


Yâ Nebiyallâh Yâ Resûlallâh

Nazar kıl bize Yâ Habiballâh


Rahmi Rahmanda eyledik idrâk

Sensin sen ey nur saçan mişkât

Dilbaz değilem bendeki feryâd

Usûle sığmaz gönlümde ızdırâb


Yâ Nebiyallâh Yâ Resûlallâh

Nazar kıl bize Yâ Habiballâh


KZ

2 Ekim 2020 Cuma

Vecize


İnsanlara açık olmayan bir yüreğin alemlerin Rabbi olana açık olması nasıl düşünülebilir? Vahyin tecellî mahallerinden en ziyadesi mahluk değil mi?

KZ


Nay...


Biri âdî kamış diğeri şeker kamışı, hiç bir olur mu? Biri tatsız diğeri şeker gibi..

Lakin şunu da unutma! âdî kamışı bir oyan olursa şekerden daha kalıcı bal gibi tatlar (nağmeler) çıkar ondan.

KZ

1 Ekim 2020 Perşembe

İnsan ve Tanrı Arbedesi

İnsanoğlu Tanrı’ya ulaşacağına, kendisine ulaşan bir tanrı istedi. Çünkü kendine hizmet edecek hizmetçi bir tanrı kavramı diğerinden daha cazipti. İşler istediği gibi gitmediğinde ise kızacağı ve suçlayacağı bir hizmetçi tanrı mevcut oldu. 

KZ

30 Eylül 2020 Çarşamba

Müsâmaha...

  

Hata yaptığını itiraf edecek kadar hür olmak, ne büyük bir lütuftur...

KZ

29 Eylül 2020 Salı

Özgürlük

  

 Özgürlük, tekamül için çok mühim bir hadisedir.  İtidal ahlakından gaye hürriyete vasıl olabilmektir. Nefsin esaretinden azade olabilmektir. İfrat ve tefrit nefsin tahakkümüdür.

    Özgür olan kimse kendinden kendisine yolculuk yapabilir ancak. Dışa açık, kimsenin uyarısına baş eğmemiş, etrafı olduğu gibi analiz edebilen kimse kendisine bakıp düzeltebilir. Aksi takdirde dışarıdan gelecek her telkin hak olsa dahi ferdi esarete iter.  Onu hürriyet sevdalısı yapmaz. Özgür kuşlar nafakalarını kendileri temin etmek zorundalar. Ancak kafes kuşları önlerine bir şey konulduğunda yiyip içebilirler. O da  konulan miktar kadardır. Ne kadar yiyip içeceğini başkası belirler. Bu tam anlamıyla iradesizliktir. Hürriyet gerçek anlamda irade işidir. Ferde öncelikle hürriyet aşılanmalı, bu hürriyetin muhafazası için sonra itidal anlatılmalı. Akabinde itidal ve ahlakına gönül verenlere de denge nasıl kurulması gerektiği gösterilir. 

    İstikamet irade işidir. Hür olmak ancak tercih edilerek elde edilen ahlaki ve siyasi bir seviyedir. Özgür irade cüz’i iradeyi, külli iradeye tebdil edebilir. İcbar ile kimse kendini keşfedemez, tanıyamaz. Bilakis esaret kişiye kendini unutturan bir tesirdir. Özgür irade ise kendini tanımlamaya yarayan yegane kuvvettir. 


    Tasavvufda o yüzden açıkça söz asla söylenmez. Söz açıkça adam olma yolunda zorluk yaşayana denir. Yoksa irfan sevdalısına söz açıktan asla söylenmez, sadece ima ve işaret vardır. Yol almak isteyen kimseler dışarıdaki bu işaretlere ve imalara teyakkuz sahibi olmalıdır.


KZ

Hukuk

Hukuk mutlak surette bir felsefenin, bir itikadın ardından gelir. Hukuk’un ruhu, esrar-ı ahkâmdır. Ruhsuz beden nasıl ki cesed adını alır ve atıl olursa, ruhunu kaybetmiş hukuk da atıldır ve beşeriyete adalet tevzi’ edemez. Zulmün iklimini belirler. 

Mekkî ayetler Medenî  ayetlere tekaddüm etmiştir. İslâm’ı sadece hukuktan ibaret sayan zihniyetle, onu camiilere hasrederek tapınma dini haline getiren zihniyet, aynı kalemin hareketidir. İslâm fıtrat dinidir. Dolayısıyla İslâm, insana ait ne varsa kaffesini, maddî ve manevî ayırt etmeden, hilkatine münasip halde hepsini tanzim eden dindir. İşte buna işaret etmek için 

“Zahir batını destekler koltuk çıkar. Batın yoksa zahirin destekleyeceği asli unsur yiter.”

denir. 


KZ

28 Eylül 2020 Pazartesi

Vecize


Hürriyet tevzi edilen adaletle, adalet ikame edilen hürriyetle oluşur.


KZ

Vecize...


Mutedil duran her ahlak, kendisinin mükemmel olmadığını bilir.

KZ


13 Şubat 2020 Perşembe

Vecize...

İslam zulmü ortadan kaldırıp adaleti tesis etmek için gönderilmiştir. İşte bu da kulluk ile tahakkuk eder.  Dolayısıyla müslümanlar adaleti tesis edebildikleri nisbetle İslam’ı temsil edebilirler. 

KZ